Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Your Secret Friend
 
Naam webwinkel: Your Secret Friend
KvK nummer: 70612838
BTW identificatienummer: NL146788205B02
Vestigingsplaats: Vlaardingen
E-mail: info@yoursecretfriend.nl


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel
3. Dag: kalenderdag
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
7. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de webwinkel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de webwinkel ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en webwinkel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.  

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de webwinkel voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de webwinkel zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.   

Artikel 3 Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de webwinkel gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de webwinkel niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

Artikel 4 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de webwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de webwinkel is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de webwinkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de webwinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De webwinkel kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de webwinkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

Artikel 5 Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De webwinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk aan de webwinkel. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht
4. Product dient gezamenlijk met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, ongeopend aan webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee consument betaald heeft. Kosten die al door webwinkel gemaakt zijn, worden uiteraard niet vergoed. 

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
a.    die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gemaakte producten);
b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
e.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
f.    voor losse kranten of tijdschriften;
g.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 7 De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% btw en verzendkosten.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.   

Artikel 8 Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De webwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de webwinkel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Consument dient zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid, geldt er geen garantie.
3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument contact met de webwinkel op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en posters, die zijn ontstaan tijdens het verzendproces.  

Artikel 9 Levering en uitvoering
1. De webwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
3. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en posters, die zijn ontstaan tijdens het verzendproces.  

Artikel 10 Duurtransacties: opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

Artikel 11 Betaling
1. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere betalings- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld.
2. In geval van vooruitbetaling vindt betaling plaats binnen 5 dagen na koopovereenkomst door storting op rekeningnummer NL60 INGB 0007141826 van de ING ten name van Your Secret Friend in Vlaardingen, onder vermelding van het ordernummer. Na ontvangst van betaling vindt levering plaats zoals vermeld in artikel 9.3
3. Indien de koper nalatig is te betalen binnen de in artikel 11.2 overeengekomen termijn, vervalt de order.  

Artikel 12  Klachten en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De webwinkel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webwinkel.
4. Bij de webwinkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de webwinkel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Kleuren van afgebeelde artikelen in de online winkel kunnen enigs
zins afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Hoe werkt het?

Alle pakketten hebben wij met kwaliteit, stijl en aandacht voor je samengesteld. Er zijn pakketten voor diverse gelegenheden en in verschillende maten. De inhoud van de pakketten is een verrassing!
 
Elk pakket is in drie maten verkrijgbaar, small, medium en large. Alle pakketten bestaan uit 1 kaart, 1 box met meerdere cadeautjes en 1 kaart met persoonlijke boodschap. Alles wordt binnen een maand na bestelling verstuurd.

Over ons

Your Secret Friend is een service die ervoor zorgt dat je met één bestelling een ander meerdere keren verrast met een kaartje of cadeautje, waarbij de afzender pas bij het laatste kaartje bekend wordt gemaakt. Your Secret Friend is zich ervan bewust dat het creëren van geluksmomentjes alleen goed overkomt als uiterste zorg is besteed aan de juiste boodschap en goede kwaliteit van de producten. Om die reden staan kwaliteit, stijl en aandacht altijd centraal. 

Contact

Your Secret Friend is gevestigd te Vlaardingen 

KVK nummer: 70612838
BTW nummer: 146788205B02
Email: info@yoursecretfriend.nl

Als je vragen hebt, dan kan je bij voorkeur per email of het contactformulier contact met ons opnemen. Je ontvangt binnen 48 uur een reactie van ons. 

Je gegevens worden niet gebruikt voor spam of commerciële doeleinden.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten. We slaan geen persoonlijke gegevens op.